ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน - เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ พัทยา-แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค วัดญาณสังวราราม – เขาชีจรรย์ – พระใหญ่ – ตลาดน้ำ4ภาค – Asiatique the riverfront – Outlet Square Muangthong Thani

ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน - เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ พัทยา-แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)

รหัส 001-0103
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
9,777 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
98 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินต้นทาง - สนามบินดอนเมือง - พัทยา - ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค วัดญาณสังวราราม - เขาชีจรรย์ – สวนอาหารเรือนไทย – Fat coco beach

05.30 น. : เดินทางจาก ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงใหม่เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.40 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air

08.55 น. : ถึง สนามบินดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ พัทยา โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน………..

บ่าย : จากนั้นนำคณะท่านเดินทางไปยัง ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น และล่าสุดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประจำเมืองพัทยา จากนั้นนำคณะท่านเดินทางไปยัง วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2519 จากนั้นนำคณะท่านเดินทางไปยัง เขาชีจรรย์ ซึ่งเป็นภูเขาที่เป็นการแกะสลัก  พระพุทธรูปบนหน้าผาขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัย นำท่านเที่ยวชม Fat coco Beach Club เป็นคาเฟ่สุดเก๋ ที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรม A-One พัทยา โดดเด่นด้วยสระน้ำตรงกลางให้ฟีลเหมือนอยู่บีชคลับเมืองนอกเลยก็ว่าได้ ภายในร้านตกแต่งด้วยสีสันฉูดฉาดละลานตา

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ สวนอาหารเรือนไทย นำคณะท่านเดินทางไปยัง สวนอาหารเรือนไทย เป็นสถานที่หนึ่งเดียวในพัทยา ที่คุณสามารถรับประทานอาหารและชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในบรรยากาศกลางแจ้งที่เย็นสบายและสดชื่น ให้บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

วันที่ 2 พระใหญ่ - ตลาดน้ำ4ภาค - Asiatique the riverfront

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ วัดเขาพระใหญ่ บนเขาพระตำหนัก พัทยา วัดพระใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรี นำท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำสี่ภาค สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยรวมภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีเสน่ห์แล้วน่าหลงใหลใน 4 ภาค ของประเทศไทย

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ำ 4 ภาค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Asiatique the riverfront  เป็นศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์

วันที่ 3 อิสระ แนะนำทัวร์ MRT (สถานีสามยอด - สนามไชย - วัดมังกร) – วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) - ตลาดสำเพ็ง - ตลาดเสือป่า ของเด็ดเยาวราช

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำคณะท่านเดินทางไปยัง  สถานีสามยอด สถานีสามยอดโดดเด่นที่อาคารสถานีตั้งอยู่บนดิน มองเห็นความสวยงามได้จากภายนอก เป็นอาคารตึกแถวสไตล์ย้อนยุคไปในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ประตูบานเฟี้ยม ทาสีครีม-เขียว กลมกลืนกับพื้นที่ย่านเมืองเก่าที่สามารถพบเห็นอาคารรูปแบบนี้ได้ทั่วไป นำคณะท่านเดินทางไปยัง สถานีสนามไชย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นำคณะท่านเดินทางไปยัง สถานีวัดมังกร สถานีตั้งอยู่ใจกลางย่านเยาวราช บริเวณถนนเจริญกรุงตัดกับถนนพลับพลาไชยและถนนแปลงนาน เป็นสถานีส่วนต่อขยายมาจากหัวลำโพง หลังจากนั้นนำคณะท่านเดินทางไปยัง ”วัดมังกรกมลาวาส” หรือ “วัดเล่งเน่ยยี่” เป็นวัดจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยาวราช

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ เยาวราช

วันที่ 4 Outlet Square Muangthong Thani - สนามบินดอนเมือง – สนามบิน ปลายทาง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Check out จากที่พัก นำท่านเดินทางไป Outlet Square Muangthong Thani เป็นแหล่งช้อปปิ้งศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก

กลางวัน :  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ COSMO BLAZAAR หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางกลับสู่สนามบินเชียงรายหรือเชียงใหม่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

17.20 น. : เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงใหม่เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.35 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนัก สัมภาระ กระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน/ห้อง ยกเว้นเส้นทางจันทบุรี โฮมสเตย์พักห้อง ละ 4-8 ท่าน พัก 2 ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์นำเที่ยว สตาฟและการประสานงาน ท่านละ 400 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • การเดินทางวันอิสระและอาหารมื้ออิสระ

*โปรดทราบ ราคานี้ไม่รวมค่าโรงแรม และอาหารมื้ออิสระ ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องการให้ลูกค้าสามารถ ใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40 % (ไม่เกิน 3,000 บาท / ห้อง / คืน) และคูปองส่วนลดค่าอาหารหรือค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 40 %  (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ได้รับ 900 บาท, วันศุกร์ – วันอาทิตย์ ได้รับ 600 บาท)

สามารถสอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
9,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน – เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ พัทยา-แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
*** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
*** พักเดี่ยว(เพิ่ม) 4,000 ***
*** Join land 6,777 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 03/01/2021
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  9,777 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน – เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ พัทยา-แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  *** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
  *** พักเดี่ยว(เพิ่ม) 4,000 ***
  *** Join land 6,777 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/01/2021
   Thai Lion Air
   9,777 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน - เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ พัทยา-แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   *** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
   *** พักเดี่ยว(เพิ่ม) 4,000 ***
   *** Join land 6,777 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020 03/01/2021
    Thai Lion Air
    9,777 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน - เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ พัทยา-แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    *** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
    *** พักเดี่ยว(เพิ่ม) 4,000 ***
    *** Join land 6,777 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64 - พ.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 54 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,900 บาท
     รหัส 010-0227
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 3,900 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64 - เม.ย.64
     • 1 วัน 0 คืน
     • 50 ครั้ง
     เริ่มต้น 788 บาท
     • รถตู้
     • ก.พ.64 - มี.ค.64
     • 4 วัน 2 คืน
     • 103 ครั้ง
     เริ่มต้น 5,999 บาท
     ชื่นชอบ