ทัวร์ระยอง เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงราย)

หาดแม่รำพึง – เกาะทะลุ – เกาะค้างคาว – เกาะกุฎี – เกาะขาม – เกาะกรวย – เกาะปลายตีน – ร้านของฝากระยองตลาดบ้านเพ
Asiatique the riverfront – Cosmo Bazaar Lifestyle Mall –  Outlet Square Muang thong Thani

ทัวร์ระยอง เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงราย)

รหัส 001-0104
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
10,777 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
99 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินต้นทาง - สนามบินดอนเมือง - ระยอง – หาดแม่รำพึง

05.30 น. : เดินทางจาก ท่าอากาศยาน เชียงราย คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงรายเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.30 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air

08.50 น. : ถึง สนามบินดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ ระยอง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. นำท่านเดินทางไปยัง หาดแม่รำพึง เป็นชายหาดที่สวยงามและเป็นที่นิยมในเมืองระยอง ถือเป็นหาดที่ยาวที่สุดของฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีความยาว 12 กิโลเมตร ขนานไปกับทิวสนทะเลที่ให้ความร่มรื่นตลอดแนว หาดทรายลาดชันน้อย น้ำทะเลใส เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ เดินชมทิวทัศน์

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….

วันที่ 2 เกาะทะลุ - เกาะค้างคาว - เกาะกุฎี – เกาะขาม - เกาะกรวย - เกาะปลายตีน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

11.00 น. : ลงทะเบียนที่บริษัท ซีคิง 2020 พร้อมขึ้นรถเดินทางไปยังท่าเรือ11.45 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเทศบาลบ้านเพ สู่เกาะเสม็ด

12.00 น. : ถึงเกาะเสม็ดรับผู้โดยสารและเดินทางสู่ เกาะทะลุ

12.30 น. : เข้าสู่เกาะทะลุ ชมหาดทรายขาวและขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวยอดฮิต

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

14.00 น. : ถึงจุดดำน้ำแรกที่เกาะทะลุ ดำน้ำดูปะการังหรือตกปลาตามอัธยาศัย

15.30 น. : เดินทางไปยังจุดดำน้ำที่สองถ้ำค้างคาว

16.00 น. : ลงเที่ยวชมหาดทราย เกาะกุฎี

16.30 น. : แวะจุดชมวิวตามเกาะต่าง ๆ แล้วแต่สภาพน้ำขึ้น-น้ำลง

17.00 น. : ถึงท่าเรือและหน้าหาดเกาะเสม็ด

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….

 

วันที่ 3 ร้านของฝากระยองตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ – Asiatique the riverfront

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางไป ร้านของฝากระยองตลาดบ้านเพ ตลาดเก่าแก่ประจำชุมชนบ้านเพ แหล่งเลือกซื้อของทะเลสดใหม่ มีขนมของฝาก สินค้าประมง และเครื่องปรุง น้ำพริก ซึ่งเป็นผลิตผลจากท้องทะเลนานาชนิดให้เลือกซื้อไปฝากคนที่คุณรัก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. นำท่านเดินทางไป Asiatique the riverfront
เป็นศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างซอยเจริญกรุง 72-76 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ภายในโครงการประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารริมน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงละครคาลิปโซ่ที่ย้ายมาจากโรงแรมเอเชีย และโรงละครโจหลุยส์ที่ย้ายมาจากสวนลุมไนท์บาซาร์

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์

วันที่ 4 Cosmo Bazaar Lifestyle Mall - Outlet Square Muang thong Thani - สนามบินดอนเมือง - สนามบินปลายทาง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Check out จากที่พัก นำท่านเดินทางไป Cosmo Bazaar Lifestyle Mall แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางเมืองทองธานี ตัวอาคารสูง 10 ชั้น บนพื้นที่กว่า 102,460 ต.ร.ม.จากนั้นนำท่านเดินทางไป Outlet Square Muangthong Thani เป็นแหล่งช้อปปิ้งศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางกลับสู่สนามบินเชียงราย

13.25 น. : เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยาน เชียงราย คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงรายเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

14.45 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงราย โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนัก สัมภาระ กระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าแพ็คเกจเที่ยว 6 เกาะ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน/ห้อง ยกเว้นเส้นทางจันทบุรี โฮมสเตย์พักห้อง ละ 4-8 ท่าน พัก 2 ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์นำเที่ยว สตาฟและการประสานงาน ท่านละ 400 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • การเดินทางวันอิสระและอาหารมื้ออิสระ

*โปรดทราบ ราคานี้ไม่รวมค่าโรงแรม และอาหารมื้ออิสระ ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องการให้ลูกค้าสามารถ ใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40 % (ไม่เกิน 3,000 บาท / ห้อง / คืน) และคูปองส่วนลดค่าอาหารหรือค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 40 %  (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ได้รับ 900 บาท, วันศุกร์ – วันอาทิตย์ ได้รับ 600 บาท)

สามารถสอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
10,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ระยอง เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงราย)
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 03/01/2021
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  10,777 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ระยอง เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงราย)
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/01/2021
   Thai Lion Air
   10,777 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ระยอง เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงราย)
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020 03/01/2021
    Thai Lion Air
    10,777 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ระยอง เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงราย)
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64 - ต.ค.64
     • 3 วัน 3 คืน
     • 144 ครั้ง
     เริ่มต้น 4,899 บาท
     รหัส 007-0276
     3 วัน 3 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 4,899 บาท
     • VietJet Air
     • เม.ย.64 - พ.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 45 ครั้ง
     เริ่มต้น 8,999 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64 - เ.ย.64
     • 2 วัน 1 คืน
     • 140 ครั้ง
     เริ่มต้น 2,999 บาท
     รหัส 007-0278
     2 วัน 1 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 2,999 บาท
     ชื่นชอบ